آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

ALKALINE PHOSPHATASE
بهتر است فوری انجام شود
همولیز شدید
۲ساعت در دمای اتاق
DGKC(کینتیک فتومتری )