آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Alpha 1 anti Trypsin
serum،خون هپارینه
ایمونولوژی
نمونه ی شدید لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر