آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

AMA (Anti Mitochondrial Ab)
serum،خون هپارینه،خون
ایمونولوژی
لیپمیک و همولیز
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر