آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Amino Acids Profile
plasma or urine random
بیوشیمی
نمونه ی ناشتا ارجح است
لیز شدن نمونه،پلاسما نبودن
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر