آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Amino Acids(CSF)
نمونه را سریع سانتریفیوژ کرده و سلولهارا دور ریخته و سوپرناتانت را فریز کرده
در دمای یخچال ۲۴ ساعت در فریزر ۱ ماه
Tandem mass spectrometry