آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Amino Acids(Urine)
در دمای یخچال ۲۴‌ساعت در فریزر ۱ ماه
Tandem mass spectrometry