آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Ammonia
آمونیاک، آمونیوم، Ammonium، Ammonia Blood، Ammoniac Plasma
خون EDTAدار
بیوشیمی
بلافاصله پس از جمع اوری وتا زمان جدا نمودن پلاسما ان را در یخچال یا مجاورت یخ نگاه دارید
پرهیز از سیگار و مشت کردن دست قبل از نمونه گیری،ناشتا بودن
نمونه ی دیر رسیده بدون یخ
قابل بایگانی نیست
الکترود انتخابی یونی (Ion Selective electrode method)