آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Amphetameine (AMP)
نوار ادراری