آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Amylase
serum & plasma ، urine random & 24h ،،خون EDTAدار
بیوشیمی
همولیز شدید نمونه
- در دمای ۲۵ درجه تا هفت روز
کالریمتریک-کینتیک