آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

ANA Profile
ANA Panel, ANA Comprehensive Panel
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
در یخچال یا فریز شده
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در3روز در 8-2 درجه،3روز در منفی20درجه
نتیجه منفی یعنی نبود آنتی‌بادی ضد هسته (ANA) باید به شکل زیر گزارش شود: Titer: 1:40 یا پایین‌تر اگر نتیجه مثبت باشد (یعنی آنتی‌بادی ضد هسته مثبت گزارش شود)، تیتر و نمونه‌های دیگر می‌توانند برای بررسی بیشتر انجام شوند. این مقادیر می‌توانند بسته به آزمایشگاه، تکنیک آزمایشی و متد اندازه‌گیری متفاوت باشند
جداسازی سرم از نمونه خون. سپس روش‌های مختلف ایمونواسی، همچون ایمونوفلورسانس غیرمستقیم (IIF)، ELISA، برای شناسایی و اندازه‌گیری میزان آنتی‌بادی‌های ضد هسته‌ای و آنتی‌بادی‌های اختصاصی علیه اجزای هسته‌ای انجام می‌شوند.
پروفایل ANA (آنتی بادی ضد هسته ای) که به عنوان پانل ANA نیز شناخته می شود، گروهی از آزمایشات خونی است که برای شناسایی و شناسایی آنتی بادی هایی که اجزای هسته سلول را هدف قرار می دهند، استفاده می شود. این آنتی بادی ها با بیماری های خودایمنی و بافت همبند ارتباط دارند. اجزای پروفایل ANA: پروفایل ANA معمولاً شامل چند آزمایش مجزا است، همچون موارد زیر: تیتر ANA: غلظت آنتی بادی های ضد هسته ای در خون را اندازه گیری می کند که معمولاً به صورت نسبت بیان می شود، مانند 1:80 یا 1:160. تیتر در مورد غلظت آنتی بادی اطلاعات می دهد. الگوی ANA: الگوی خاصی از فلورسانس ایجاد شده در هنگام واکنش آنتی بادی ها با هسته سلول را مشخص می کند. الگوها ممکن است رنگدار، همگن، هسته‌ای یا موارد دیگر باشند. این الگو گاهی می تواند نشانه‌هایی در مورد بیماری‌های زمینه ای ارائه دهند. آنتی بادی های آنتی-dsDNA (ضد DNA دو رشته ای): این آنتی بادی ها مولکول DNA دو رشته ای را هدف قرار می دهند و با بیماری هایی مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) ارتباط دارند. آنتی بادی های Anti-SSA (ضد سندرم شوگرن A) و Anti-SSB (ضد سندرم شوگرن B): این آنتی بادی ها با سندرم شوگرن ارتباط دارند و در برخی موارد در لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) نیز دیده می شوند. آنتی بادی های Anti-Sm (ضد اسمیت): این آنتی بادی ها در SLE بسیار اختصاصی هستند و معمولاً برای تأیید تشخیص استفاده می شوند. آنتی بادی های ضد RNP (آنتی ریبونوکلئوپروتئین): این آنتی بادی ها با بیماری بافت همبند مختلط (MCTD) ارتباط دارند و می توانند با سایر بیماری های خودایمنی همپوشانی داشته باشند. تست پروفایل ANA برای تشخیص و ارزیابی بیماری های خودایمنی و بافت همبند، همچون موارد زیر انجام می‌گردد: لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE): آنتی بادی های ANA، مخصوصاً الگوهای خاص و آنتی بادی های ضد dsDNA، در SLE مشاهده می‌شوند. سندرم شوگرن: آنتی بادی های Anti-SSA و Anti-SSB از ویژگی های سندرم شوگرن هستند. بیماری بافت همبند مخلوط (MCTD): با آنتی بادی های ضد RNP مرتبط است. آرتریت روماتوئید (RA): برخی از بیماران آرتریت روماتوئید ANA مثبت هستند اما مختص RA نیست. سایر بیماری های خودایمنی: تست ANA برای کمک به تشخیص و تمایز بیماری های خودایمنی مختلف، همچون درماتومیوزیت، پلی میوزیت و اسکلروز سیستمیک (اسکلرودرمی) انجام می‌گردد. پروفایل ANA روش خوبی برای تشخیص اختلالات خودایمنی و بافت همبند است.اما توجه کنید که نتیجه مثبت ANA لزوماً نمایانگر یک بیماری خاص نیست و ممکن است برای تشخیص قطعی نیاز به ارزیابی بالینی بیشتر و آزمایش‌های دیگری باشد.