آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Androstenedione
همولیتیک،ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر