آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Angiotensin Converting Enzyme
آنزیم مبدل آنژیوتانسین I؛ کیناز II؛ پپتیدیل دی‏پپتیداز A ، آنزیم مبدل آنزیوتانسین serum
پرهیز دارویی
همولیز خفیف یا ایکتریک شدید
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر