آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-Acetylcholine Receptor(AchR-Ab)
Acetylcholine Recept
آنتی بادی گیرنده ی استیل کولین
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
Tandom mass spectrometry