آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti C1q
ایمنی شناسی
همولیز,ایکتر,لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر