آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Cardiolipin(IgG)
ایمنی شناسی
همولیز,ایکتریک,لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر