آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti DGP
ایمنی شناسی
همولیز شدید
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر