آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Endomysial Ab (IgA)
serum،هپارینه،خون
ایننی شناسی
همولیز,لیپمیک,ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر