آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Measles Ab(IgM)
ایمنی شناسی
همولیز لیپمیک ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر