آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti MPO Ab
تست آنتی بادی MPO، تست آنتی بادی آنتی میلوپراکسیداز، تست MPO-ANCA (مخفف MPO-آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیل)
خونه لخته ،خون هپارینه،خون EDTAدار
هورمون
نمونه باید هر چه سریع‌تر آزمایش شود، ترجیحاً ظرف چند ساعت پس از جمع‌آوری.
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
در14روز در 8-2 درجه
برای انجام تست Anti MPO Ab، نمونه خونی از بیمار گرفته و سرم جداسازی می‌شود. سپس در آزمایشگاه، به روش الایزا آنتی‌بادی‌های آنتی MPO آنالیز می‌گردند. نتایج به صورت مثبت یا منفی گزارش می‌شوند. وجود آنتی‌بادی‌های آنتی MPO به معنای احتمال بالاتر بروز بیماری‌های التهابی عروقی در بیمار است.
تست Anti MPO Ab برای تشخیص بیماری‌های التهابی عروقی و مخصوصاً بیماری‌هایی که با آنتی‌بادی‌های ضد میلوپراکسیداز (MPO) ارتباط دارند، استفاده می‌شود. MPO پروتئینی موجود در داخل نوتروفیل‌ها (نوعی سلول سفید خون) است و در فرایند التهابی نقش دارد. افزایش غیرطبیعی آنتی‌بادی‌های ضد MPO نمایانگر بیماری‌هایی است که با التهاب عروقی و آسیب به عروق خونی مرتبط هستند، مانند وازکولیتیس ناشی از کریوگلوبولینمی. این تست با روش الایزا یا روش‌های مشابه آن انجام می‌شود تا میزان آنتی‌بادی‌های ضد MPO در نمونه خون اندازه‌گیری شود.معمولاً Anti MPO Ab (آنتی بادی های ضد میلوپراکسیداز) برای بررسی بیماری های خود ایمنی و التهابی، مخصوصاً آنهایی که با واسکولیت عروق کوچک مرتبط هستند، اندازه‌گیری می شود. برخی از بیماری هایی که Anti MPO Ab در آنها اندازه گیری می شود عبارتند از: گرانولوماتوز همراه با پلی انژیت (GPA): نوعی واسکولیت است که ابتدا عروق خونی کوچک را تحت تاثیر قرار می دهد. معمولاً تست Anti MPO Ab در تشخیص و بررسی GPA اندازه گیری می شود. پلی انژیت میکروسکوپی (MPA): MPA نوع دیگری از واسکولیت عروق کوچک است و تست Anti MPO Ab می تواند در تشخیص و ارزیابی آن کمک کند. گرانولوماتوز ائوزینوفیلیک همراه با پلی‌انژیت (EGPA، که قبلاً به عنوان سندرم چرگ استراوس شناخته می‌شد): EGPA یک بیماری خودایمنی نادر است که می‌تواند بر اندام های متعدد تأثیر بگذارد. تست Anti MPO Ab یکی از روش‌های تشخیص است. واسکولیت ناشی از دارو: در برخی موارد، واسکولیت می تواند توسط برخی داروها ایجاد شود. تست Anti MPO Ab می تواند به شناسایی علت واسکولیت، از جمله موارد ناشی از دارو کمک کند. درگیری کلیه: تست MPO Ab در مواقعی نیز که مشکوک به واسکولیت مؤثر بر کلیه ها (گلومرولونفریت) هستیم، انجام می‌شود. توجه کنید که وجود Anti MPO Ab به تنهایی روش تشخیص این بیماری ها نیست، اما می تواندمارکر مهمی باشد، مخصوصاً وقتی در کنار سایر یافته های بالینی و آزمایشگاهی در نظر گرفته می‌شود. تشخیص و کنترل این بیماری‌ها باید توسط متخصصان روماتولوژی و ایمونولوژی انجام شود.