آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-MPO (PANCA)
آنتی بادی سایتوپلاسمی ضد نوتروفیلی دور هسته ای
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر