آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-Nuclear Antibody
آنتی بادی ضد هسته ای
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
FANA (فلئورسانس)، ELISA