آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Phospholipid(IgG)
serum،خون هپارینه
ایمنی شناسی
همولیز لیپمیک ایکتر
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر