آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-Pneumonia Ab
Anti-Pneumonia IgG
serum, plasma EDTA and hydrate
ایمونولوژی
ترجیحا بین 10 تا 14 روز پس از فاز حاد نمونه گیری انجام شود
همولیز یا لیپمیک شدید - قرار داشتن نمونه در دمای بالا
حداکثر 48 ساعت در دمای 2-8 درجه