آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-Proteinase3 Ab
همولیز یا لیپمیک شدید - قرار داشتن نمونه در دمای بالا
حداکثر 48 ساعت در دمای 20- درجه