آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Scl-70
ایمنی شناسی
همولیز و ایکتر و لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر