آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-Sn-RNP Antibody
آنتی‌بادی ضد-U1RNP، آنتی‌بادی ضد-Ribonuclear Protein، و آنتی‌بادی ضد-SmRNP
معمولاً آزمایش بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
همولیز،لیمپیک،ایکتریک
1هفته در دمای ۸-۲درجه،۱ماه در ۲۰-
مقادیر نرمال آنتی‌بادی ضد RNP معمولاً منفی هستند. مثلاً نتیجه منفی کمتر از ۲۰ واحد بر اساس آزمایش الایزا تعریف می‌شود، نتیجه‌ای در مرز نرمال ۲۰ تا ۲۵ واحد و نتیجه مثبت بیشتر از ۲۶ واحد است.
آزمایش معمولاً با روش الایزا برای اندازه‌گیری کمی آنتی‌بادی‌های کلاس ایمونوگلوبولین G (IgG) انجام می‌شود، اما می‌توان از روش‌های دیگر مانند Multiplex Flow Immunoassay نیز استفاده کرد.
آزمایش آنتی‌بادی ضد Sn-RNP، برای ارزیابی اتوآنتی‌بادی‌ها علیه پروتئین‌های خاص در سلول‌ها انجام می‌شود. این آزمایش بیشتر برای تشخیص بیماری‌های بافت پیوندی مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و بیماری بافت پیوندی مختلط (MCTD) تجویز می‌شود. حساسیت‌های آنتی‌بادی ضد RNP در بیماری‌های مختلف روماتولوژی به شرح زیر است: بیماری بافت پیوندی مختلط (MCTD): ۹۵%-۱۰۰% لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE): ۳۸%-۴۴% لوپوس دیسکوئید: ۲۰%-۳۰% اسکلرودرمی: ۲۰%-۳۰% آرتریت روماتوئید: ۱۰%