آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Soluble Liver Antigen
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر