آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti- Sperm Antibody
بررسی و تعیین آنتی بادی ضد اسپرم
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
Direct & Indirect MAR test