آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti-Streptolysin O Titer
serum ،خون EDTAدار
سرولوژی
همولیز نمونه
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر