آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti thrombin activity
خون سیتراته
ایمنی شناسی
نمونه گیری روز ارسال انجام می شود
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
قابل بایگانی نیست
Electro immuno assay