آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti Thyroglobulin Ab
serum و پلاسمای هپارینه با EDTA
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر