آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Anti TSH Receptor Ab
serum orplasma Heparin
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
الکتروکمی لومینسانس