آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Antibody Screening Class I & II (Deluxe)
Serum & Plasma
ایمنی شناسی
همولیتیک ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر