آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Apo B
فورا سانتریفیوژ شده و در دما 20- نگهداری شود
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
ایمنوتوربیدومتری