آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Arterial Blood Gas Test
آزمایش گاز خون شریانی
خون کامل
بیوشیمی
در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود
برای نمونه‌گیری ABG، با سرنگ حاوی هپارین و سوزن، مستقیماً خون را از شریان بیمار گرفته می‌شود و باید به سرعت به آنالیزور منتقل شود تا دقت نتایج تضمین شود. بهتر است این انتقال در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام شود. در صورت وجود هوا در سرنگ، باید قبل از قرار دادن درب سرنگ، هوا خارج شود.
نمونه ی لخته شده
تا یک ساعت در دمای ۴ درجه
محدوده‌های نرمال برای ABG عبارتند از: pH: 7.35 – 7.45 PaCO₂: 4.7 – 6.0 kPa یا 35.2 – 45 mmHg PaO₂: 11 – 13 kPa یا 82.5 – 97.5 mmHg HCO₃⁻: 22 – 26 mEq/L Base excess: -2 تا +2 mmol/L
از روش‌های آنالیز مختلفی برای اندازه‌گیری مقادیر گازهای خون و تعادل اسید و باز استفاده می‌شود. این روش‌ها شامل الکترو شیمیایی (برای اندازه‌گیری pH و میزان دی‌اکسید کربن) و اسپکتروفتومتری (برای اندازه‌گیری میزان اکسیژن) می‌شوند.
تست گاز خون شریانی آزمایشی است که برای اندازه‌گیری مقادیر اکسیژن و دی‌اکسید کربن در خون انجام می‌شود. این آزمایش تعادل اسیدها و بازها، به نام تعادل pH، را در خون نیز بررسی می‌کند. نمونه‌گیری خون برای این آزمایش از یک شریان انجام می‌گیرد که معمولا شریان رادیال است. این آزمایش معمولاً در مواردی انجام می‌شود که نیاز به ارزیابی دقیق وضعیت تنفسی و اسید و باز خون بیمار وجود داشته باشد، مانند بیماران در شرایط بحرانی، بیماران با مشکلات تنفسی شدید یا بیمارانی که در معرض خطر نارسایی تنفسی هستند.