آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

ASCA(IgG)
Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibodies
serum or any plasma
ایمونولوژی
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر