آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Aspartate Aminotransferase
AST،گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز serum ، GOT ،ترانس آمیناز
serum & plasma Heparin
بیوشیمی
فعالیت بدنی شدید نزدیک نمونه گیری نباید داشته باشد
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
IFCC Diazo Reaction