آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Bence- Jones Protein Test
تست پروتئین بنس جونز
TSA test-تست رسوب در گرما