آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Beta 2 Glycoprotein ( IgM)
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر