آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Bicarbonate
serum or plasma Heparin or EDTA
بیوشیمی
دمای اتاق ،در یخچال یا فریز شده
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
قابل بایگانی نیست
آنزیماتیک، ISE