آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Bile Acids profile
Serum or plasma
متابولیک
همولیز و لیپمیک نمونه، ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
Tandem mass spectrometry