آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

BK virus
plasma or serum , CSF, urine
مولکولی