آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Bleeding time test
نمونه گیری مستقیم از لاله گوش
هماتولوژی
حضور بیمار در آزمایشگاه الزامی است
عدم استفاده از دارو های آنت کواگولانت
قابل بایگانی نیست