آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Blood Culture & Sensitivity after 30 min
خون تام
هماتولوژی
کشت در محیط هواری