آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Blood group & Rh
هماتولوژی
همولیز لخته فیریز
دو هفته در یخچال 20-