آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Blood Smear for Borrelia
انگل شناسی
ارسال گستره ی رنگ شده در دمای اتاق
همولیز ایکتر لیپمیک
دو هفته در یخچال 20-
Slide preparation