آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Blood Suger
قند خون غیر ناشتا، Random Glucose , Plasma suger, 8pm
blood ، serum، plasma Heparin ، EDTA
بیوشیمی
هفت روز در یخچال بعد از ساتریفیوژ
نیاز به ناشتایی نمی باشد
نمونه ی همولیز
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
روش آنزیماتیک گلوکز اکسیداز آنزیماتیک هگزوکیناز ( در serum و پلاسما)