آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Bordetella
nasal soab ، sputum
مولکولی
نمونه بدون سواب
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر