آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

BUN
اوره خون، نیتروژن اوره خون، Urea Nitrogen, Blood or serum
همولیز ایکتر لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
urease/GLDH Conductimetric,