آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

C-peptide
Connecting Peptide Insulin, Proinsulin C-peptide
serum - urine 24h
بیوشیمی-ادرار
همولیز ایکتریک لیپمیک بودن سرم
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
EAI,ECLIA, CLIAEIA